Najnovšia reakcia na článok v Turčianskych novinách

18.03.2012 20:47

 

Ruttkay: 3 roky sme hrubo napádaní za to, že sme kúpili 20 ročné chátrajúce objekty s cieľom zrekonštruovať ich a oživiť poľnohospodársku výrobu.

Občania: pán Ruttkay ďakujeme, ale neprosíme!!!!!!! ktorá obec a jej obyvatelia by chceli mať v intraviláne v bezprostrednej blízkosti svojich domov do 39 000 sliepok na turnus, vďaka ktorým je v celej obci nenormálny smrad! ?!? To je to vaše oživenie? Podľa nás je to úplné pochovanie verejného, spoločenského, kultúrneho života a rozvoja našej obce.

 

Ruttkay: Výhrady zo strany obce začali po tom ako si traja ľudia v obci spoločne so starostom založili družstvo, ktoré sa takisto venuje poľnohospodárstvu. Zdravý rozum išiel bokom, nastúpil tvrdý konkurenčný boj. Do celej veci začala vstupovať aj tretia osoba ktorá prednedávnom za farmou postavila dom.

Občania: O akých to výhradách a konkurenčnom boji pán Ruttkay rozpráva???? PD v Podhradí vzniklo na chov hovädzieho dobytka na pozemkoch so súhlasom vlastníkov pozemkov!!!!!! Ako si konkurujú podľa vás úplne odlišné formy hospodárenia v našej obci???? Chov dobytka na voľných pastvinách, kde zvieratá majú prirodzenú potravu, a zároveň spásaním udržiavajú trvalo trávnaté porasty v katastri nášho územia a Váš intenzívny halový chov 40 000 kusov, ktoré sú zavreté v jednej hale , izolované od okolia a závislé len na vašich a žiadnych iných vstupoch!!!

Do celej veci začala vstupovať tretia osoba? Jedna osoba???? A to pán Ruttkay zabudol na platné referendum, ktoré sa v obci konalo??? V ňom sa z 361 zúčastnených proti Ruttkayovým sliepkam vyjadrilo 302 občanov!!!!! 302 nie je tretia osoba!!!! 302 je 302 ľudí, ktorí sú proti!!!!

Ruttkay: vytvorili sme pracovné miesta tri roky nás za to napádajú. V budúcnosti počítame s prácou pre 4 až 20 ľudí z Podhradia a blízkeho okolia na trvalý pracovný pomer a dohodu

Občania: my o vytvorenie 2 pracovných miest nestojíme!!!! A tri roky bojujeme za to aby neoprávnené podnikanie na našich pozemkoch nebolo!! 3 roky sa nevieme domôcť pravdy a spravodlivosti!!! Do budúcnosti s farmavetom nechceme mať nič spoločné! Keď teraz mu stačia 2 ľudia na to aby bol v činnosti chov 40 000 kúr mesačne??? To koľko sliepok chce do našej obce dotrepať aby tu zamestnal 20 ludí?!?

Ruttkay: Formality má farmavet v poriadku

Občania: Čo má v poriadku??? Veď nech pán Ruttkay predloží všetky formality:

nech nám ukáže stavebné povolenie od stavebného úradu! Lenže to by najprv muselo existovať! Prečo inak by pán Ruttkay dostal od stavebného úradu pokutu vo výške 45 000€?

No preto, že nerešpektoval žiadne vydané rozhodnutia obce . Preto že v ponímaní pána Ruttkaya rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na budove znamená rýchle dobudovanie a zmenu účelu stavby odchovňa mladého dobytka na budovu za účelom intenzívneho chovu kureniec a dovezenie do 39 000 kusov sliepok!!!!

A rovnako ostatné „formality“ od rôznych iných orgánov? Ktoré na spustenie takéhoto chovu potrebuje a ktoré sa odvíjajú práve od stavebného povolenia a kolaudácie stavby ktoré Ruttkay nemá?????

A ešte jedna formalitka na záver: Pozemky pod stavbami nie sú vyporiadané! Ak časť spoluvlastníkov s ruttkayovskými aktivitami aj súhlasí alebo má s nimi nájomné zmluvy, nič nemení na fakte že o takejto činnosti musí a má právo rozhodovať každý jeden spoluvlastník! všetci vlastníci pozemkov na ktorých sú uvedené stavby neboli oboznámení a nemali možnosť vyjadriť sa k tejto činnosti, ktorá sa odohráva na ich vlastníctve. Aj oni sa svojho práva dožadujú, a dožadovať budú!!!!!

 

Ruttkay: Máme platné kolaudačné rozhodnutie na chov zvierat vydané v roku 1986. A jeho súčasťou je tiež riadne skolaudovanie hydiny

Občania: Jediné čo pán Ruttkay má je stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie vydané v roku 1986 na stavbu odchovňa mladého dobytka (LV č. 876)!!! Mladý dobytok nie sú kurence!!!!! A v Podhradí mladý dobytok kurencami ani nikdy nebude!!!!!!!!!!!!

Po týchto krátkych reakciách na článok uverejnený v živote Turca č. 5/2012., By sme Vás chceli ešte podrobnejšie oboznámiť so skutočnosťami ohľadom tohto prípadu. Všetky naše tvrdenia sú pravdivé a vieme ich dokladovať.

 

Neformálne občianske združenie Podhradie

Ako to naozaj je?

Podhradčania protestujú

Stop Farmavet v Podhradí !!!!!!!

Naša obec Podhradie sa už 3 roky márne snaží bojovať s činnosťou firmy Farmavet s.r.o., ktorá v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva odkúpila stavby bez pozemkov od bývalej Agrofatry Turany s. r.o. v likvidácií a následne uskutočnila všetky kroky k tomu, aby v obci mohla prevádzkovať farmu na intenzívny chov kurčiat v počte 39 000 kusov v osem týždňových turnusoch. A to všetko – nerešpektujúc zákonynerešpektujúc rozhodnutia stavebného úradunerešpektujúc výsledky platného referenda.

Všetko to začalo v júni 2009, keď konateľ firmy MVDr. Eugen Ruttkay prezentoval svoj podnikateľský zámer o chovaní kureniec na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo dňa 14.08.2009 prijalo uznesenie, že žiadosť firmy Farmavet pre chov hydiny v obci Podhradie NESCHVAĽUJE.

Aj napriek tomu dňa 5. 3. 2010 spoločnosť doručila po prvý krát Ohlásenie drobnej stavby -stavebných úprav a udržiavajúcich prác na budove odchovne mladého dobytka, s účelom Udržiavania poľnohospodárskej výroby – chov kurčiat do 39 000 kusov. Obec ako stavebný úrad na dané ohlásenie reagovala s námietkami, s činnosťami nesúhlasila a uviedla, že uvedený zámer je možné uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Farmavet s.r.o. takto ohlásila stavebné úpravy a udržiavajúce práce ešte niekoľko krát, načo obec opakovane reagovala a zdôrazňovala, že predmetné činnosti nie je možné realizovať na základe ohlásenia, pretože dôjde k zmene účelu stavby, ktoré je uvedené v kolaudačnom rozhodnutí a je to možné len na základe stavebného povolenia. Napriek všetkému však stavebné práce pokračovali a zo strany Farmavetu nebolo rešpektované vydané rozhodnutie obce o okamžitom zastavení prác na budove, ani uloženie pokuty, voči ktorej sa Farmavet samozrejme odvolal, ani zistenie štátneho stavebného dohľadu na základe miestnej ohliadky o nutnosti vykonávať realizované stavebné práce len na základe stavebného povolenia. Práce veselo pokračovali ďalej až nakoniec  v dňoch 4. až 6. 01.2012 boli do tejto budovy podľa pozorovaní občanov spoločnosťou Farmavet navozené kurence za účelom intenzívneho chovu, ktorý je spustený aj keď je hala bez kolaudácie. A od tohto sa odvíjajú všetky povolenia príslušných úradov.

Z týchto dôvodov sa 11.01. 2012 uskutočnilo verejné zhromaždenie, na ktorom sme my občania vyjadrili opäť svoj nesúhlas s aktivitami spoločnosti Farmavet s.r.o. , ktorá v našej dedine spustila nelegálnu a nepovolenú prevádzku. V novembri 2010 sa predsa konalo referendum, ktoré bolo platné a z platných 356 hlasov sa proti intenzívnemu chovu kureniec vyjadrilo 302 občanov. I to je jeden z dôvodov prečo MVDr. Eugen Ruttkay nedostal od obecného zastupiteľstva povolenie na prestavbu budovy na účely intenzívneho chovu kurčiat.

A tak sme 14.01.2011 vykonali protestný pochod obcou až k areálu bývalého družstva, kde sme sa snažili aj takouto verejnou formou za prítomnosti médií upozorniť na všetky tieto problémy, ktoré nám táto firma ignorujúc zákony a rozhodnutia spôsobuje

Preto sú na mieste obavy a otázky nás občanov.

  • Nie sú tu zákony na to aby platili rovnako pre všetkých?
  • Môže jedna firma konať nerešpektujúc rozhodnutia stavebného úradu a porušujúc tak zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku? Však tým je ohrozená dôvera štátneho orgánu a samotná vykonateľnosť jeho rozhodnutí. Je to hrubé obchádzanie miestnej samosprávy a nesúlad z verejnými záujmami.
  • Fakt že v referende sa z platných hlasov až 80% vyjadrilo proti prevádzke nemá žiadnu váhu? Ani opodstatnenie?
  • Čo povolenia na chov od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy? Regionálneho úradu verejného zdravotníctva?
  • Čo sa deje a ako sa nakladá s uhynutými jedincami? Má takáto prevádzka potrebné kafilérne boxy?
  • A s trusom vyprodukovaným kurencami? Má spoločnosť zmluvu s PD ktoré prevádzkuje príslušné poľné hnojisko na to aby tu tento hnoj mohla vyvážať?
  • Je normálne, že všetci vlastníci pozemkov na ktorých sú uvedené stavby neboli oboznámení a nemali možnosť vyjadriť sa k činnosti, ktorá sa odohráva na ich vlastníctve?
  • Oploteným areálom tiež vedie cesta vo vlastníctve SR, ako sa majú majitelia pozemkov dostať k svojmu majetku a užívať ho????
  • Poľovnícke združenie kľak Podhradie nemá možnosť prístupu do revíru na miesta zimného prikrmovania zveri ako mu vplýva zo zákona, čím je obmedzovaná starostlivosť o zver a výkon práva poľovníctva v tejto časti revíru.

 

V Podhradí dňa 14.02.2012Neformálne združenie občanov Podhradia