Mapa z katastra s vyznačením parciel a vlastníkov

Podhradie_297x400_M1_1000_orto1.pdf (2,7 MB)
Podhradie_297x400_M1_1000_orto2.pdf (3,2 MB)
Podhradie_297x850_M1_1000.pdf (186,2 kB)

My - občania Podhradia, členovia Poľovníckeho združenia Kľak Podhradie aj majitelia pozemkov v k. ú. Podhradie nad Váhom žiadame o zabezpečenie okamžitého a neobmedzeného sprístupnenia príjazdovej cesty, ktorý je znemožnený trvalým uzamknutím prejazdových brán spoločnosťou FARMAVET, s.r.o.

Uvedená cesta je jediná vhodná prístupová cesta vedúca k našim pozemkom,  nachádzajúcich sa vnútri ako aj za oploteným areálom hospodárskeho dvora, ktoré chceme v zmysle nášho výlučného vlastníckeho práva naplno užívať.

Uvedená cesta je jediná vhodná prístupová komunikácia k časti Poľovného revíru Chotáre. Dochádza  k obmedzovaniu a znemožňovaniu výkonu nie len práva poľovníctva v danej časti revíru, ale aj povinnosti zabezpečiť celoročnú starostlivosť o ochranu zveri, ochranu biotopu a ochranu poľovníckych zariadení, tak ako to poľovníckemu združeniu ukladá zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadame o možnosť výkonu hospodárenia v revíri, ako aj vykonávania všetkých opatrení tak, ako nám to ukladá zákon.

Polovníci_ziadsot_o_pristup.PDF (247,6 kB)
Žiadosť o sprístupnenie cesty k pozemkom.pdf (26,2 kB)