Nelegálne podnikanie v oblasti intenzívneho chovu brojlerových kureniec na výrobu tzv. mäsa v obci Podhradie okres Martin

V našej obci je spoločnosť Farmavet s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin, vlastníkom poľnohospodárskych budov bez pozemkov, ktoré odkúpila od bývalej Agrofatry Turany s.r.o. v likvidácií a následne uskutočnila všetky kroky k tomu, aby v obci mohla prevádzkovať farmu na intenzívny chov kureniec v počte do 39 000 kusov. 

Táto spoločnosť vykonala rozsiahle stavebné úpravy na budove odchovne mladého dobytka (zamurovanie vstupných vrát a okien, vybúranie vetracích otvorov, vybudovanie rozvodov zemného plynu, zavedenie novej technológie atď.) bez stavebného povolenia, a bez súhlasu a vedomosti všetkých spoluvlastníkov pozemkov v areáli.  Stavebný úrad opakovane reagoval a zdôrazňoval, že predmetné činnosti je možné realizovať len na základe stavebného povolenia pretože dôjde k zmene účelu stavby, ktoré je uvedené v kolaudačnom rozhodnutí. Napriek  všetkému stavebné práce pokračovali a zo strany Farmavetu nebolo rešpektované vydané rozhodnutie obce o okamžitom zastavení prác na budove, ani  uloženie pokuty, (voči ktorej sa Farmavet odvolal), ani zistenie štátneho stavebného dohľadu  na základe miestnej ohliadky o nutnosti vykonávať realizované stavebné práce len na základe stavebného povolenia. 

 „Odchovňu mladého dobytka“ sa Farmavet napriek uvedenému zákazu činností nakoniec prestaval na odchovňu jatočných kureniec. Takže stavebné úpravy vykonal bez stavebného povolenia a začal ju užívať od januára na chov brojlerových kureniec bez kolaudačného rozhodnutia a bez povolení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Martine a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine a bez súhlasu všetkých vlastníkov pozemkov s nekontrolovaným počtom nasadených kureniec.

Proti tomuto konaniu obec v zmysle stavebného zákona začala konanie o správnom delikte za porušenie stavebného zákona a udelila mu pokutu. Farmavet sa však odvolal voči rozhodnutiu a o odvolanie je zatiaľ na Krajskom stavebnom úrade v Žiline.

Aj obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí už 14. augusta 2009  prijalo uznesenie, kde neschvaľuje  žiadosť spoločnosti Farmavet, s.r.o. pre chov akejkoľvek hydiny na území obce Podhradie, t.j. k.ú. Podhradie a k.ú. Konské. Toto uznesenie opakovane potvrdilo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 13. januára 2012, kedy sa uznieslo, že na svojom stanovisku trvá a naďalej nesúhlasí s chovom akejkoľvek hydiny na hospodárskom dvore bývalých štátnych majetkov, teraz Farmavet, s.r.o.. Zároveň svojím uznesením vyzýva spoločnosť Farmavet s.r.o. na okamžité zastavenie protizákonného konania – chovu kureniec bez povolenia, bez stavebného a kolaudačného rozhodnutia a bez povolení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Martine a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine a bez súhlasu vlastníkov pozemkov. V prípade pokračovania v činnosti v nepovolenej prevádzke obec Podhradie bude postupovať v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Okrem toho občania, a nielen vlastníci pozemkov sa aktívne snažia vystupovať proti chovu a vytvorili neformálne združenie. Takto sa snažia svojimi podaniami vyzvať k činnosti prokuratúru, políciu, štátnu veterinárnu správu i ďalšie orgány a média.

Jednoducho obyvatelia obce, orgány obce nemajú záujem, aby v Podhradí takýto zapáchajúci chov bol.

"Neúprimné kurča od neúprimného farmára!"

Nezostrihaný pôvodný videozáznam darovaný Neformálnym združením občanov Podhradia obci Podhradie na účely lepšej informovanosti občanov Podhradia o nelegálnej činnosti spoločnosti Farmavet, s.r.o. pôsobiacej v areáli hospodárskeho dvora v Podhradí:

 

Vývoz kureniec z hospodárskej budovy v Podhradí spoločnosťou Farmavet, s.r.o. dňa 10.2.2012:

Reportáž Správ TV Turiec si môžete pozrieť v archíve tejto televízie, reportáž začína v 12. minúte a 31. sekunde.

Odkaz na videoarchív STV - Správy STV z dňa 14.01.2012 reportáž zo spomínaného zhromaždenia občanov, titulok: "Obyvatelia Podhradia nechcú farmu". Poznámka: Na stránke archívu vpravo, v blokoch relácie, je potrebné kliknúť na odkaz "Obyvatelia Podhradia nechcú farmu".